جودا و أكبر
جودا و أكبر
بینین
دڵخوازەکانم

جودا و أكبر