بیرۆکەیەك بە یەك ملیۆن
بیرۆکەیەك بە یەك ملیۆن
بینین
دڵخوازەکانم

درامای عەرەبی بیرۆكەیەك بە یەك ملیۆن ئەم بەرهەمە دۆبلاژی ستۆدیۆكانی كەنالی نیولاین ە , درامایەكی خێزانی و كۆمیدییە , بە خۆشی بینەری بن

ئەڵقەکان
18
40:03
ئەڵقە 18 225
17
40:03
ئەڵقە 17 209
16
40:03
ئەڵقە 16 196
15
40:03
ئەڵقە 15 218
14
40:03
ئەڵقە 14 220
13
40:03
ئەڵقە 13 208
12
40:03
ئەڵقە 12 207
11
40:03
ئەڵقە 11 223
10
40:03
ئەڵقە 10 206
9
40:03
ئەڵقە 9 221
8
40:03
ئەڵقە 8 219
7
40:03
ئەڵقە 7 223