خوشک و براکانم
خوشک و براکانم
بینین
دڵخوازەکانم

خوشک و براکانم

ئەڵقەکان
16
0
ئەڵقە 16 1164
15
0
ئەڵقە 15 2700
14
0
ئەڵقە 14 2317
13
0
ئەڵقە 13 1798
12
0
ئەڵقە 12 1955
11
0
ئەڵقە 11 1898
10
0
ئەڵقە 10 3213
9
0
ئەڵقە 9 2391
8
0
ئەڵقە 8 1991
7
0
ئەڵقە 7 2212
6
0
ئەڵقە 6 1702
5
0
ئەڵقە 5 2665