خوشک و براکانم
خوشک و براکانم
بینین
دڵخوازەکانم

خوشک و براکانم

ئەڵقەکان
85
0
ئەڵقە 85 975
84
0
ئەڵقە 84 2145
83
0
ئەڵقە 83 2175
82
0
ئەڵقە 82 3663
81
0
ئەڵقە 81 2442
80
0
ئەڵقە 80 2696
79
0
ئەڵقە 79 3460
78
0
ئەڵقە 78 2233
77
0
ئەڵقە 77 2769
76
0
ئەڵقە 76 2482
75
0
ئەڵقە 75 2333
74
0
ئەڵقە 74 2560